• English
 • Polski
 • Español

Regulamin Usług Iganony

Uwaga: To jest wiążąca umowa. Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszymi warunkami świadczenia usług. Umowa ta reguluje Twoje stosunki z firmą Iganony oraz korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej. Iganony prosi o akceptację niniejszego regulaminu. Możesz korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej tylko pod warunkiem akceptacji wszystkich zawartych tutaj postanowień i warunków. Korzystając z naszych produktów i usług („Usługi”), zgadzasz się przestrzegać tutaj zawartych Warunków Użytkowania. Dziękujemy za korzystanie z naszych produktów i usług.

Niniejszy Regulamin („Warunki”) reguluje korzystanie z serwisu internetowego Iganony („Iganony” lub „Usługa”). Warunki te mają zastosowanie do wszystkich użytkowników i osób korzystających z Usługi („Użytkownicy”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi Warunkami i skontaktowanie się z nami w razie pytań. Korzystając z Iganony, zgadzasz się być związany tymi Warunkami oraz naszą Polityką Prywatności.

Iganony zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji tych Warunków według własnego uznania, i zaleca się okresowe sprawdzanie tej strony. Twoje dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację nowych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z Usługi lub jej dostępu.

Ogólne Warunki:

 1. Możesz korzystać z Usługi jedynie wtedy, gdy jesteś zdolny do zawarcia wiążącej umowy z Iganony oraz przestrzegasz tych Warunków oraz odpowiednich przepisów prawa.
 2. Aby korzystać z Usługi, musisz mieć co najmniej szesnaście (16) lat, chyba że znajdujesz się pod bezpośrednim nadzorem rodzica, opiekuna lub innego upoważnionego dorosłego.
 3. Iganony może ograniczyć dostęp do Usługi w niektórych krajach z powodów technicznych lub przepisów lokalnych.

Zakazane Użytkowanie:

 1. Zabrania się kopiowania, dystrybuowania lub ujawniania jakiejkolwiek części Usługi.
 2. Nie wolno używać systemów automatycznych do dostępu do Usługi.
 3. Wysyłanie spamu lub niezamówionych wiadomości e-mail jest surowo zabronione.
 4. Próby zakłócenia integralności lub bezpieczeństwa systemu są niedozwolone.
 5. Przesyłanie wirusów lub innych agentów oprogramowania jest zabronione.
 6. Używanie Usługi w celach komercyjnych jest niedozwolone.
 7. Zakłócanie właściwego funkcjonowania Usługi jest zabronione.
 8. Omijanie środków zapobiegających dostępowi do Usługi jest niedozwolone.
 9. Nie wolno kopiować, imitować lub korzystać z ogólnego wyglądu i doświadczenia Usługi bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody.

Własność Intelektualna:

 1. Wszelkie prawa, tytuły i interesy w Usłudze należą wyłącznie do Iganony.
 2. Udzielamy ograniczonej, nieekskluzywnej, nieprzenoszalnej i odwoływalnej licencji na korzystanie z Usługi.

Ograniczenie Odpowiedzialności i Brak Gwarancji:

 1. Usługa jest świadczona „tak jak jest” i Iganony nie udziela żadnych gwarancji ani nie robi oświadczeń co do jej przydatności, niezawodności czy bezpieczeństwa.
 2. Iganony nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z Usługi.

Obrona:

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i zwolnić od odpowiedzialności Iganony oraz związane z nią podmioty od wszelkich roszczeń, szkód, zobowiązań, strat czy kosztów wynikających z korzystania z Usługi lub naruszenia Warunków.

Linki do Stron Trzecich:

Usługa może zawierać linki do stron trzecich, za które Iganony nie ponosi odpowiedzialności.

Różne:

Wszelkie postanowienia niniejszego dokumentu mają moc prawną. Tłumaczenia tego dokumentu na inne języki są dostarczane wyłącznie dla Twojej wygody. W przypadku problemów związanych z Warunkami, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail hello@iganony.pl.

Ważne od 16 Grudnia 2023.